عضویت / ورود

مشخصات محصول: کتاب

نويسنده: عايشه بنت الشاطي؛ مترجم: رضا صدر

ناشر چاپی:  دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

ناشر دیجیتالى: مرکز تحقیقات رایانه اي قائمیه اصفهان

 تاریخ نشر:  1378

شابک: 572-424-964

بها: 57000ریـال

 

لينك ارجاع

توضیحات:

 توضیحات:

بازشناسـی زندگانی اهل بیت علیهم السـلام به صورت کامل در جامعه امروزي- که فرصت کامل وارزشـمندي را براي اندیشمندان امـت محمـدي فراهم سـاخته - ضـرورتی اجتنـاب ناپـذیر است به ویژه آن که در طی اعصـار مختلـف وسالیـان دراز، همـواره سـعی دشـمنان دانـا و احیانـا دوسـتان کج انـدیش در تحریف و نـابودي آن بوده است. موضوع این کتاب هم در این باره، گزارشـی اسـت داسـتانگـونه از زنـدگی پر فراز و نشـیب و عـبرت آموز عقیله بنی هـاشم و بزرگترین بـانوي اسـلام در زمـان خـویش، یعنی زینب کبري علیها السلام. مطالبی که درصفحات این کتاب خواهید خواند، تنها سرگذشت پرماجراي بانوي کربلا» نیست بلکه رویدادهایی است تکاندهنده و غم انگیز از تاریخ مسلمانان در مقطع خاصی از تاریخ صدر اسلام که در اثر برخورد دو حرکت کاملا متفاوت و متضاد- بعد از رحلت پیغمبر اکرم صـلی االله علیه وآله - به وجود آمد، حرکتی که می کوشـید روش و منش رسول خدا صـلی االله علیه وآله را در تمام ابعاد فکري و اجتماعی و ... دنبال کرده و نگاهبان سـنن الهی باشد وحرکتی که میخواست نظام سیاسی و اجتماعی دوران جاهلیت را در قالب دیگر و مورد قبول خویش، بر کرسـی نشاند. اهل بیت عصـمت علیهم السـلام  و خاندان پیغمبر خدا، همراه یاران انـدك وخدا باوران قلیل، بر عقیده خویش پاي فشـرده و «اسـلام ناب محمدي را از گزند نامحرمان حفظ نمودند، البته جان بر سر عقیـده گذاشـته و تـاوان بس سـنگینی پرداختنـد که حمـاسه پرسوز و گـداز حسـینی درایـام عـاشورا از همـان گونه هاست. دگر اندیشان میخواسـتند از «جدید الاسـلام بودن مردم سود جسته و با نقاب «خلیفۀ رسول االله و به رهگیري از «بیعت ناس، فرهنگ وحی را  در پس پرده ظلمانی باقیمانده ازجاهلیت اسـتتارکنند تا آنجا که تدوین سنت نبوي را نیز گناهی نابخشودنی و عملی حرام جلوه دادند، ولکن حرکت سنجیده و عقلایی اهل بیت علیهم السلام این خواسته آنان را با ناکامی مواجه ساخت. زینب کبري، در برهه اي از زمـان- درحـالیکه غل و زنجیر بر تن داشت و در مجموعه اي از اسـرا قرار گرفته بود – رهبري این حرکت را به عهـده گرفت و به تصـدیق دوست و دشـمن توانست به خـوبی از عهـده برآیـد و رسـالت خویش را به پایـان برد. مؤلـف دانشـمند و مـترجم عـالیمقـام توانسته اند با قلم شیوا و سحرآمیز خویش، گوشه اي از حقیقت رسالت زینب کبري را که در راستاي رسالت برادر و  پدر و جدش قرارداشت، نشان دهنـد.

 

 

فهرست

بانوي کربلا(حضرت زینب علیها السلام)

بانوي بانوان

پدران و نیاکان

سایه هایی بر گهواره

کودکی اندوهناك

 خردمند بانوي بنی هاشم

پیش درآمدهاي شوم طوفان

هجرت

دلیل راه

تقاضا و اصرار

به سوي دره مرگ

بانوي کربلا

کاروان اسیر

بازگشت کاروان

آخرین سفر

در پی خونخواهی

نداي جاوید

پینوشتها

 

کتابنامه

 

امتیازدهی
(0 رای‌ها)