عضویت / ورود

مشخصات محصول: کتاب

نويسنده: نرجس رودگر 

ناشر: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان

تاریخ نشر: ۱۳۸۸

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۰۴-۳۱۸۸-۷

بهاء: ۳۵,۰۰۰ ریال

لينك ارجاع

توضیحات:

کتاب فمینیسم؛ تاریخچه، نظریات، گرایش ها و نقد می کوشد تا با ارائه گزارشی اجمالی از تاریخ و گرایش های فمینیستی و بیان مهم ترین آموزه های این مکتب، به نقدی اجمالی از این جنبش بپردازد.

مطالعه خاستگاه ها و علل ظهور فمینیسم و احاطه علمی بر تاریخ فمینیستی و انواع گرایش ها و آموزه های آن، هریک، مراحل ضروری کارشناسی این موضوع را تشکیل می دهند که اکثر آثار تولیدی در رابطه با جنبش زنان تنها به جنبه هایی از موضوعات فوق پرداخته اند؛ لذا در نوشتار حاضر سعی بر آن است تا با پرداختن به تمام این موارد(تاریخ، گرایش ها، نظریا و نقد) اطلاعات جامعی از جریان فمینیسم ارائه شود.

در فصل اول باعنوان« تاریخچه فمینیسم»، وضعیت زنان در جوامع اولیه تا رنسانس و قرن هفدهم و هجدهم و موج های سه گانه فمینیسم بررسی کرده است.

در فصل دوم گرایش های فمینیستی همچون فمینیسم لیبرال، فمینیسم مارکسیستی، فمینیسم رادیکال، فمینیسم سوسیالیستی و فمینیسم پسامدرن بررسی شده اند.

آموزه های فمینیستی، عنوان فصل سوم این کتاب است و در آن به خانواده و مادری، برابری و تفاوت، فمینیسم و سیاست، علم و معرفت شناسی فمینیستی، فمینیسم و معرفت شناسی و فمینیسم و اخلاق به عنوان آموزه های فمینیسم پرداخته شده است.

فهرست مطالب:

مقدمه

 پيش‌گفتار

 فصل اول: تاریخ فمینیسم 

• تعريف فمينيسم

• بررسي تاريخي فمينيسم

فصل دوم: گرایش‌های فمینیستی 

• فمينيسم ليبرال

• فمينيسم ماركسيستي

• فمينيسم راديكال

• فمينيسم سوسياليستي

• فمينيسم پسامدرن

فصل سوم: آموزه‌های فمینیستی 

• خانواده و مادري

• برابري و تفاوت

• فمينيسم و سياست

• علم و معرفت‌شناسي فمينيستي

• فمينيسم و معرفت‌شناسي

• فمينيسم و اخلاق

فصل چهارم: نقد فمينيسم 

نقد مبانی فمینیسم

• اومانیسم

• سكولاريسم

• عقل‌گرایی

• فردگرايي

• نقد آموزه‌ها

• نقد پیامد‌هاي فمينيسم

سخن پایانی

 فهرست منابع

 فهرست اصطلاحات

 

 فهرست اعلام

امتیازدهی
(1 رای)