عضویت / ورود
گزارشات

حضور دبیرکل اتحادیه جهانی زنان مسلمان در نشست علمی موسسه بنت الهدی وابسته به جامعه المصطفی

همایش یک روزه زن مسلمان اعتدال، توسعه و تحکیم بنیان خانواده  با سنخنرانی دبیرکل اتحادیه جهانی زنان مسلمان در بندرعباس برگزار شد.

خانم دکتر " طوبی کرمانی" دبیر کل اتحادیه جهانی زنان مسلمان  به تشریح دستاوردهای اتحادیه جهانی زنان مسلمان در بیست و نهمین کنفرانس وحدت اسلامی پرداخت و گفت: اتحادیه جهانی زنان مسلمان در کنفرانس امسال بیش از حد توان ظاهر شد و به اهدافی که پیش بینی می کردیم رسیدیم.