عضویت / ورود

 

به نام خدا

اتحاديه جهانی زنان مسلمان  جنایت وحشيانه ارتش اشغالگر صهیونیستی را در قتل مددكار و پرستار فلسطینی شهيده رزان نجار را در حالی که در بهار جوانی  خویش به تازگی طعم شیرین مادری را چشیده و در حال انجام وظیفه انسانی در نوار غزه و کمک به مجروحان بود شدیدا محکوم می کند.

این اتحادیه همچنین از سازمان بهداشت جهانی، سازمان پزشکان بدون مرز، و کمیته بین المللی صلیب سرخ می خواهد از این جنایت و تعرض به معاهدات بین المللی در مورد کار پزشکان و پیراپزشکان چشم پوشی نکند.

اتحادیه جهانی زنان مسلمان از جامعه بین المللی و نهادهای بین المللی، و در رأس آنها سازمان ملل متحد و شورای امنیت ، انجام تحقیقی کامل در مورد جرایم رژیم اشغالگر صهیونیستی و محاکمه و مجازات مسئولین این جنایات را مطالبه می کند.