عضویت / ورود

آزادی زنان

 

مقایسه جهان اسلام و جهان غرب

 

دکتر مریم صف آرا

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)

 

 

  مفهوم حقیقی آزادی، مفهومی فراجنسیتی است که در مورد بشر صرف نظر از مرد یا زن بودن مطرح است. این مفهوم به شکل اصیل و مبرهن در متون غنی اسلامی تشریح شده است و به همه مولفه هائی که به حق در برگیرنده مفهوم واقعی آزادی هستند خطاب به انسان اشاره شده است. اسلام جهت برقراری آزادی انسانی، بسیار علمی و مهندسی شده مبحث برابری و مساوات را برای هر دو جنس مطرح می کند اما از آنجا که در طراحی تکاملی انسان تعادل و تعالی را به عنوان هدف غائی برای وی درنظر گرفته است و هیچگونه استفاده ابزاری از انسان به نفع هیچ مقصودی مورد توجه نیست لذا بحث عدم مشابهت حقوق زن و مرد را برای حفظ آزادی و آرامش حقیقی دو جنس مطرح می کند. عدم مشابهت برای حفظ اصالت آزادی فرد، خانواده و جامعه. چیدمانی که در صورت برقراری می تواند ارائه دهنده مدینه فاضله ای شود که ارمغان آور بهزیسیتی و همزیستی مسالمت آمیز باشد. اما از آنجائیکه جهان غرب همیشه بدنبال راهی برای توسعه اقتصادی و سرمایه داری بوده و هست، می بایست از ابزارهائی استفاده کند که با درگیر کردن اذهان مردم به لذت جوئی و شهوت رانی از یک طرف و استفاده ابزاری از ظرافت ها و زیبائی های زن به نفع سرمایه داری از طرف دیگر بتواند به اهداف مادیگرایانه خویش نائل آید. از این جهت با ایجاد چالش های ایدئولوژیک و به ظاهر حقوقی برگرفته از مفاهیم اومانیستی و حتی غیر اصیل از قبیل توجه زنان بر احقاق تشابه حقوقی با مردان و نیز تاکید و توجه بر نیازهای فردی بدون توجه به حقوق دیگران و حتی پایمال کردن حقوق انسانی و اجتماعی سایرین، روزنه هائی در اذهان آنها ایجاد کرد تا بتواند انقلابی در طلب جایگاه انسانی زنان به پا کند و بدین وسیله روح، تن و شخصیت وی را به اسارت بی بازگشتی رهنمون شد که دست آورد آن انقطاع هویتی بود که برای همه نسل ها به ارمغان آمد . در حقیقت هدف اینگونه تدوین شده بود که با ایجاد چالش مساوات و مشابهت در حقوق فردی و اجتماعی  به زنان بفهمانند که باید علیه آزادی پایمال شده شان با نقض هر آنچه برغم مشابهت حقوقشان با مردان است، اقدام کنند. و این شد که با اسارت زنان به بیراهه آزادی ، و با حرکتی برخلاف الگوی طراحی شده در نظام آفرینش، زن را از گستره خانواده جدا کرده و با تطمیع اقتصادی آنهم نه در خور شان بلکه با بهائی بسیار نازل به دامن بازار توسعه و سرمایه داری سوق دادند . در این میان برای نیل به اهداف صرفا مادیگرایانه زن را با چالش های بسیاری از جمله، برابری در پوشش از حیث مقید نبودن به حجاب، برخورداری از شرایط اقتصادی مستقل، دور کردن مادران از فرزندان و تخریب و تهدید فرایند پرورش نسل، ایجاد فاصله و خلل در ازدواج و ترویج بی بند و باری جنسی مواجه کردند که ثمره آن چیزی جز به تاراج رفتن شخصیت اصیل انسانی زن و به اسارت بردن و نقض آزادی وی بوسیله  بهره برداری و سوء استفاده های اقتصادی و جنسی نبود ، و این سرآغاز غفلت از اصالت و آزادی بود که در نظام انسانی اسلام برای ارتقا وضعیت زنان طراحی شده بود.

-----------------

منبع:

اتحادیه جهانی زنان مسلمان

 

  • پربیننده‌ترین‌ها
  • برگزیده‌ها
  • آخرین‌ها

Developed in conjunction with Ext-Joom.com