عضویت / ورود

 در طول تاریخ بشری، سلطه گران، همواره انسان هایی را اجیر و گروه هایی را تربیت کرده اند تا طرح ها و حیله های آن را پیاده و خواسته هایشان را عملیاتی کنند و مدتهاست که دست استعمار غرب با دست ارتجاع تکفیری ها پیوند خورده است و این بار، اين پیوند در مدرسه ای در افریقای مظلوم عزیز، وحشت دیگری آفرید که جان انسانیت را به لرزه آورده است.

 بنا به گزارش رسیده در حرکت سبعانه گروه ترور "بوکوحرام" در حمله ای به مدرسه نیجریائی، ضمن کشت وکشتار، حدود ۲۰۰ دختر دانش آموز را که اکثراً مسیحی بودند، گروگان گرفته اند به بهانة این كه، اين دختران، آموزش غربی نبینند و به اصطلاح، حکم اسلامی اجرا شود! 

گاه در مقاطعی و در کشورهایی چون سوریه، عراق، پاکستان، افغانستان، گرو های تروریستِ مسلمان نما، مسلمان کشی می‌کنند تا فتنه و نفاق و دشمنی بین احزاب و مذاهب اسلامی را دامن زنند و اکنون در اين مقطع، بر آنند که دشمنی بین مسیحیان عزیز و غیر مسلمانان را بامسلمانان، شعله ور سازند. 

اما استکبار جهانی و گروه های ترورِ دست نشاندة آن ها، نا خواسته سبب روشنگری اذهان می گردند زیرا هر انسان عاقلی از جمله مسیحیان و انساهایی زخم خورده و فهیم، از خود می پرسند، آیا بوكوحرام ها، با حکم به اصطلاح ساختگیِ اسلامی، مسیحیان را داوری می کنند!!! این تناقض آشکار، حکایتِ روشن توطئة ایجاد دشمنی در دل انسان ها بر علیه اسلام و مسلمانان است، حتی اگر کسی نداند که اسلام، دین رحمت است و شعارش "لا اکراه فی الدین".  مغایرت آشکار مدعیان اسلام خواه "بوکوحرامی" با دستگیری دختران مسیحی و تغایر ذاتیِ عمل "بوکوحرامی" ها با تعالیم اسلام، حقیقت را بر همگان، روشن ساخته است . 

جناب آقای بان کی مون! عمل شما در صدور بیانیه ای برای محکومیت این حرکت، قابل تقدیر است ولي پیوستن همسر محترم رئیس جمهور امریکا و آقاي ديويد كامرون به کمپین آزادی دختران نیجریه ای، سوال برانگیز؛ زیرا جهانیان معتقدند چنيین ظاهر فریبی هايي براي پنهان سازيِ دخالت هاي مستقیم و بی توجهی به ستم های ایجاد شده، صورت مي گيرد. آقای بان کی مون! سخن از سرِ حیله و تزوير تا عملِ از سر صدق، فاصله ها بسیار دارد. مردم جهان شاهدند که در فیلم های غربی، گروه های نجات غربي، برای رهایی یک پرنده در لابلای شاخه درختی، بسیج می شوند اما در این واقعه جان خراش، به ظاهر فریبی پناه می برند! آقاي بان كيمون آیا سکوت دستگاه های مقتدر استکباری، حکایت روشنی از طراحی، همراهی و هدایت استکبار جهانی برای حمایت از تروریست جهت مشوّه کردن چهرة پاک و رحمانی اسلام نیست! آیا اینگونه حرکت های صوری و ظاهری از سازمان ملل و مجموعه حقوق بشر جهانی و مستکبران عالم، قلب ها را جریحه دار تر و اندیشه ها را نسبت به آنها چرکین تر و بدبین تر و مسؤولیت شما آقاي دبیر کل را سنگین تر نخواهد ساخت؟ 

قدرت های شیطانی جهان، بر این باورند که اکثریت قریب به اتفاق غیر مسلمانان، فرق مذاهب پنجگانة مسلمانان را با سلفي هاي تكفيري نمی دانند؛ لذا تصور می کنند طرح شوم آنها به دست "بوکوحرامی" ها، چهره همة مسلمانان و اسلام را مکدر و خشن خواهد ساخت، اما خورشید حقیقت برای همیشه زیر ابرِ توطئة استکباری، پنهان نخواهد ماند و همین حرکات شوم آنها، همه مردم جهان از جمله خود مسیحیان را وادار به بررسی و شناخت هویت حقیقی و رحمانی اسلام و ماهیت این گروه های ساختة استکبار خواهد ساخت و آن روز، خیلی دیر نخواهد بود و درآن صورت، نه از تاك، نشان مانَد و نه از تاکنشان! 

استکبار جهانیِ حامیِ تروریست و گروه های ترور و وحشت باید بدانند که این حرکات موذیانة شیطانیِ ضد انسانیِ آنها شاید در مقطع کوتاهی، بتواند تهدید برای اسلام باشد اما در طولانی مدت چنانچه تاریخ همواره شاهد آن بوده است و شواهد و قرائن نشان می دهد، فرصت های بزرگی است برای اسلام و مسلمانان جهان برای رمز گشایی از عقدة دیرینة ضد اسلامی و ضد انسانیِ استکبار جهانی. 

استکبار جهانی باید بداند که مسلمانان جهان، دشمنان اصلی خویش که موجِد و حامیِ تروریست ها هستند را، به خوبی می‌شناسند و گروه هائی چون "بوکوحرام" ، "داعش " ، "القاعده" ، "طالبان " را منتسب به اسلام ندانسته و آنها را ساخته دست ابرقدرتها برای تأمین منافع آنها می دانند. 

ازاین رو، اتحادیه جهانی زنان مسلمان، ضمن ابراز انزجار از این گروه های تروریستِ ضد اسلامی و ضد مسلمانی و ضد انسانی، و همدردیِ عمیق با بازماندگان این فاجعة عظیم انسانی، از جامعة جهانی طالبِ حق  و نيز از شما آقای بان کی مون، برای روشن شدن حقایق، کمک و مدد خواسته و از دولتهای استکباری صهیونیستی می خواهد که به نام حقوق بشر، به انحاء و طرق مختلف، بشریت را بيش از اين، به تباهی نکشند!