عضویت / ورود

اسلام هدیه بزرگ الهی بود که دشمنان دانا و دوستان نادان، هر یک به نوعی در طول تاریخ حیاتش، جفایی بزرگ بر او روا داشته، قوانینش را غیر منطقی، احکامش را خشنونت بار، تکریمش را تفکیک و تعظیمش را تحقیر نامیدند و البته نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز در طول حیات سی و پنج ساله اش، از قاعده همه کفر در برابر همه اسلام، مستثنی نبوده است. نشانه رفتن بنیان خانه و خانواده که در واقع، فروپاشی همه جوامع انسانی است، طرح بنیادین هر اندیشه معیوبی است که از تئوری و باور "همه میش اند و ما گرگ و سلطه بر جان و جهان انسان ها، حق ماست" ریشه یافته و به یقین تکریم از زنان به عنوان پایه های جامعه جهانی، مصونیت اصولی و مانع اساسی در برابر همه این اندیشه های معیوب است. 

نگاه هوشمندانه و قانونمند مسؤول محترم ذیربط که "از مهم ترین علل ضعف اجرای حجاب، القای تعارض در الگوی مطروحه در جامعه و عملکرد دو گانه و سیاسی مسؤولین به ویژه در زمان انتخابات است" فراخوانی است برای برخوردهای با بصیرت و منصفانه.

 اتّحادیه جهانی زنان مسلمان بنا بر وظیفه انسانی، حرکت ارزشی "ارتقاء جایگاه زنان و تضمین حضور اجتماعی آنها" را سپاس گفته و امیدوار است دستگاه های دیگر جامعه نیز، در اجرای قانون، همقدمی نمایند. به-یقین، تقدیر از این اقدام، تقدیر از حفظ قانون خلقت، کرامت انسان و بقای سنت حسنه الهی است.