عضویت / ورود
فرهنگ واژه‌ها
در این مقاله ابتدا به تاریخ تکامل خانواده از دورترین دوران تا به امروز پرداخته شده است. پس از آنکه نظریات عمده دانشمندان غربی از قبیل آنتونی پارسونز، رنه گونیک، هلموت شلسکی، و نظریه مارکسیستی به میان آمده و دیدگاه ایشان را نسبت به خانواده به اجمال بیان کرده‌ایم. در این رابطه قید شده که نظرات دانشمندان غربی را باید با نگاه به جامعه غرب در زمان خود بررسی کرد. چرا که برخی چون نظریات پارسونز که زمانی جامعه آمریکا آن را ملاک هدایت خانواده تلقی می‌کرده امروز منسوخ شده است. در ادامه از واژه قداست خانواده رفع ابهام گردیده…
بین اندیشمندان اسلامی‌و متفکران غربی در مسئله حقوق بشر، اختلافات مبنایی وجود دارد. یک مورد اساسی و مبنایی به تعریف قانون صحیح و معتبر برمی‌گردد. متفکران غربی قانونی را معتبر می‌دانند که موافق با خواسته‌های انسان‌ها و در راستای انسان محوری باشد، از این رو، منشاء اعتبار قانون را آراء و خواسته‌های مردم می‌دانند. بررسی اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر و میثاقین و... نشان می‌دهد که اینان، محور تمام تصمیم گیری‌ها را امیال نفسانی افراد می‌دانند و در واقع امیال نفسانی مشترک بین غربی‌ها را در قالب قوانین و به نام حقوق بشر جای داده اند.
اسلام جهت برقراری آزادی انسانی، بسیار علمی و مهندسی شده مبحث برابری و مساوات را برای هر دو جنس مطرح می کند اما از آنجا که در طراحی تکاملی انسان تعادل و تعالی را به عنوان هدف غائی برای وی درنظر گرفته است و هیچگونه استفاده ابزاری از انسان به نفع هیچ مقصودی مورد توجه نیست لذا بحث عدم مشابهت حقوق زن و مرد را برای حفظ آزادی و آرامش حقیقی دو جنس مطرح می کند. اما از آنجائیکه جهان غرب همیشه بدنبال راهی برای توسعه اقتصادی و سرمایه داری بوده و هست، می بایست از ابزارهائی استفاده کند که…