عضویت / ورود

سین برنامه

نشست اول:

زن وخطاب دینی

نشست دوم:

قرائتهای معاصر از نصوص دینی

نشست سوم:

زن ودستاوردها در طول تاریخ

نشست چهارم:

زن و واقعیت وآینده وآرمانها

سخنرانی ها

زنان ناقص العقل نیستند توسط دکتر نورالدین الجلاصی از تونس

-زن در میراث فقهی اسلام توسط دکتر غدیر جمال از کویت

-زن در شریعت اسلامی توسط خانم لیلی علی حسین از بحرین

-زن در سخن نصر حامد ابوزید توسط دکتر حیات الیعقوبی از تونس

-زن و قرائتهای چندگانه واندیشه اصلاحی معاصر توسط دکتر طوبی کرمانی

-زن عربی میان قوانین فقهاء و سورناهای فلاسفه

-پیرامون مفاهیم رهبری زنان توسط دکتر طوبی کرمانی

-دولتی شدن زن در تونس جدید توسط استاد نوفل سعید از تونس

-زن در اندیشه شهید مطهری توسط مهندس صبرین تونسی از تونس

-جنبش زنان در بحرین توسط دکتر رمله عبدالحمید از بحرین

-جنبش زنان قبل از استقلال تونس توسط دکتر آمال بوغانمی از تونس

-مسائل زنان در اندیشه اسلامی معاصر توسط دکتر عفاف الحکیم از ابنان

-تساوی در خانواده میان دیدگاههای قانونی و واقعیت جامعه و تفسیر های دینی توسط استاد ربیعه تعاریت از تونس

-تاثیر انقلاب ها در روند اقتصادی زنان توسط دکتر جنات بن عبدالله از تونس

-آزادی زنان در تونس در زمان آزادی اندیشه و تجربه دمکراتیک توسط دکتر رفیعه بن عطیه از تونس

برنامه های جانبی

در حاشیه این همایش نشست "پیرامون مهر فاطمه-س-" در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تونس با حضور خانم دکتر طوبی کرمانی دبیر کل اتحادیه جهانی زنان مسلمان و دکتر مصطفی بروجردی سفیر ج.ا.ایران در تونس و صادق رمضانی گل افزانی رایزن فرهنگی ایران واعضای خارجی اتحادیه جهانی زنان مسلمان ونیز جمعی از اساتید دانشگاههای تونس برگزار شد.

تصاویر

همایش بین المللی (حقیقت زن در نگاه اسلام) در تونس
همایش بین المللی (حقیقت زن در نگاه اسلام) در تونس
همایش بین المللی (حقیقت زن در نگاه اسلام) در تونس
همایش بین المللی (حقیقت زن در نگاه اسلام) در تونس
همایش بین المللی (حقیقت زن در نگاه اسلام) در تونس
همایش بین المللی (حقیقت زن در نگاه اسلام) در تونس
همایش بین المللی (حقیقت زن در نگاه اسلام) در تونس
همایش بین المللی (حقیقت زن در نگاه اسلام) در تونس
همایش بین المللی (حقیقت زن در نگاه اسلام) در تونس
همایش بین المللی (حقیقت زن در نگاه اسلام) در تونس