عضویت / ورود
نویسندگان: 

غلامرضا صدیق اورعی

مرکز تهیه:

موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منبع:

پیام زن، تیر 1378، شماره 88

چکیده

همه مـى دانيـم كه در اسلام بـانـوان وظايف الزامـى اندكى در قبال شـوهر دارند ولى به عنـوان يك امر استحبابى اكيد بر خدمت كردن بانوان به شوهران خـود, تإكيد فراوان رفته است و رضايت شـوهر از بانـو بسيار مـوثـر در حيات اخروى سعادتمنـدانه بانو شمرده شده است. امروزه كه بانوان اهل اطلاع و دانـش و حضور اجتماعى گسترده اى در جامعه ما هستند برخى به طـور مستقل يا تحت تإثير مباحث مطرح در جـوامع غربى از اين بيانات و از ايـن نوع بينـش گلايه هايى كـم يا زياد دارند و حتـى برخى احساس مى كنند كه ديـن اسلام به زن نگاهـى تحقيرآميز داشته است و يا احكام واجب و مستحب و حرام اسلام در امور مربوط به زن و مرد و مربـوط به شوهر و بانـو ـ نعوذ بالله ـ غير عادلانه است و از ايـن قبيل ذهنيتها و عواطف. در نـوشته حـاضـر سعى داريـم بـا استفـــاده از روش و چارچـوبهاى نظرى جامعه شناسى ايـن امر را تـوضيح دهيـم تا بصيرت بيشترى نسبت به ساخت و كاركرد احكام اسلامـى حاصل آيـد و تـوجهى باشـد براى ((ضرورت پرداختـن به دفاع معقـول از عقايـد و احكام اسلام)) و حفظ سنتهاى صحيح و عادلانه و كـارآمـد در جامعه.

  • پربیننده‌ترین‌ها
  • برگزیده‌ها

Developed in conjunction with Ext-Joom.com